Размер шрифта:

A
A
A

Изображения

Қазақстан Республикасындағы экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру ережелері

  • Мәміленің төлқұжатын рәсімдеу процедурасы шартта банктің мөр таңбасын басып, оны тіркеу нөмірін көрсете отырып, шартты тіркеп есепке алу процедурасына алмастырылған;
  • Экспорттаушылар/импорттаушылар уәкілетті банкке мәміле төлқұжатының орнына шартты тіркеп есепке алу нөмірін беру туралы экспорттаушының/импорттаушының басшысы қол қойған өтінішті ұсынады.

2012 жылдың 1 шілдесінен бастап «Қазақстан Республикасындағы экспорттық-импорттық валюталық бақылауды және резиденттердің экспорт және импорт бойынша шарттарын тіркеп есепке алу нөмірін алуды жүзеге асыру ережелері» (бұдан әрі – № 42 ережелер) ҚР Ұлттық Банкінің Басқармаларының 2012 жылдың 24 ақпанында № 42 (бұрын № 86) қаулымен бекіткен жаңа редакцияда күшіне енгізілді.

Согласно п.54 Правил № 42, контракт, по которому до введения в действие настоящих Правил был оформлен паспорт сделки, считается принятым на учетную регистрацию. Присвоение учетного номера контракту осуществляется путем переноса номера и даты ранее оформленного паспорта сделки на предоставленный контракт (оригинал либо копию заверенную печатью и подписью экспортера/импортера) без заполнения заявления на получение учетного номера контракта.